Statut

Udruga MikeDokumenti

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama( ”Narodne novine”,broj 74/14),Skupština udruge ”Milan Ožić Mike-udruga s najvecim osmijehom”,na sjednici održanoj dana 22.03.2016.godine donijela je
STATUT
MILAN Ožić MIKE-UDRUGA S NAJVEĆIM OSMIJEHOM
I.OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim statutom reguliraju se odredbe o
-nazivu i sjedištu, -o zastupanju,
-izgledu pečata udruge ,
– području djelovanja skladno ciljevima,
– djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, -gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, – načinu osiguranja javnoSTl djelovanja udruge,
– uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstava,
– pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu,
-vođenja popisa članova,
– tijelima udruge,
– njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica,
– izboru,opozivu,ovlastima,načinu odlučivanja i trajanja mandata,te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata,
– izboru i opozivu likvidatora udruge,
– prestanku postojanja udruge„
– imovini,načinu stjecanja i raspolaganja imovinom,
-postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge,te drugim pitanjima od značaja za udrugu
Članak 2.
Naziv udruge je”Milan Ožić Mike-udruga s najvećim osmijehom”
Skraćeni naziv udruge je „Mike”
Sjedište udruge je: Zrinsko —Frankopanska 20, 21300 Makarska
Udrugu zastupa Predsjednik udruge.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge.
Članak 3.
Udruga je registrirana pri uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji , a svoju djelatnost obavlja na području grada Makarske i makarskog primorja.
Udruga je neprofitna pravna osoba.
Članak 4.
Udruga ima pečat.
Pečat udruge :kvadratnog oblika dužine 4cm,širine 2cm,s logotipomudruge ispod kojeg se nalazi tekst koji glasi :Udruga „Milan Ožić Mike”,Zrinsko Frankopanska 20,Makarska.
II.PODRUČJE DJELOVANJA ,CIUEVI I DJELATNOSTI UDRUGE
Članak 5.
Područje djelovanja udruge ,sukladno ciljevima je socijalna djelatnost.Udruga je osnovana u cilju promicanja ,razvitka i unapređenja znanja i humanosti.
Članak 6.
Djelatnosti udruge su;
Promicanje znanja i humanosti među svojim članovima i šire,osmišljavanje i razvijanje raznih programa sa ciljem pomaganja u obrazovanju članova udruge,te pomoć u drugim životnim potrebama;organiziranje raznih kulturno-umjetničkih,sportskih,humanitarnih i drugih manifestacija sukladno zakonskim propisima;izdavanje knjiga,časopisa i letaka iz područja svoje djelatnosti;jačanje suradnje s drugim sličnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje te informiranje javnosti o aktivnostima udruge.
Članak 7.
Rad udruge je javan.Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim
Statutom,posebno:
-pravodobnim izvješčivanjem članstva o radu udruge i značajnim događajima,pisanim izvjescłma,na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,web-stranicama,javnim priopćavanjem.
Svi članovi udruge imaju pravo sudjelovati u radu udruge,sukladno odredbama statuta i zakona,te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.
Sjednice tijela udruge su javne osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih ćlanova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima te kad je u pitanju poslovna tajna.
III.ČLANSTVO U UDRUZI
Članak 8.
Članom udruge mogu postati poslovno sposobne fizičke i pravne osobe sukladno ovom statutu i zakonu.
Pravne osobe članstva u udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osobe ovlaštena za zastupanje pravne osobe.
Članom udruge mogu postati i osobe mlade od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik.
Članstvo u udruzi može biti redovito i počasno.
Redovnim članom udruge mogu postati osobe iz stavka 4. Članka 9. Statuta koje su zainteresirane za rad u udruzi i prihvačaju odredbe ovog statuta i drugih općih akata udruge.
Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom udruge podnosi zahtjev za prijem u članstvo Upravnom odboru koji donosi odluku o prijemu.
Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu udruge,te poštivanje odredbi njegovog statuta i drugih akata,kao i odluka tijela udruge.
Počasnim članom udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva udruge.
Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.
Članak 9.
Članom udruge se postaje upisom u popis članova,potpisivanjem pristupnice kojim se prihvaćaju Statut i drugi akti udruge koji vodi Tajnik udruge.Odluku o prijemu donosi Upravni odbor ,a članom se postaje upisom u popis članova.
Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži slijedeće podatke:
-o osobnom imenu,OlB-u,datumu rođenja,datumu pristupanja udruzi,datumu prestanku članstva u udruzi,te druge podatke.
Članak IO.
Prava i obveze članova su;
Bavljenje aktivnostima udruge, Sudjelovanje u upravljanju poslovima udruge,
Čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
Plačanje članarine,
Davati prijedloge i mišljenja na rad tijela udruge,
Nadzirati rad udruge,
Čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.
Članak 11.
Članstvo u udruzi prestaje:
Dragovoljnim istupom
Isključenjem
Smrću
Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroći ozbiljnju štetu Udruzi i njenom članstvu..Član se briše iz registra članova bez posebne odluke u slučaju smrti.
Odluka o isključenju člana iz udruge donosi Upravni odbor.lsključeni član ima pravo u roku od 15 dana,računajuči od dana dostave odluke,podnijeti žalbu skupštini Udruge.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.Odluka
Skupštine Udruge o isključenju je konačna.
IV. TIJELA UDRUGE
Članak 12.
Tijela Udruge su:
Skupština
Upravni odbor
Nadzorni odbor
Predsjednik
Likvidator
SKUPŠTINA
Članak 13.
Skupština je najviše tijelo upravljanja udrugom.Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi udruge ili njihovi predstavnici izabrani na način propisan statutom udruge.Predstavnika pravne osobe članice udruge imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.
Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti sudjeluju u radu skupštine na način da predlažu i daju svoje sugestije u smislu poboljšanja rada udruge.
Maloljetne osobe članovi udruge sudjeluju u radu skupštine na način da predlažu i daju sugestije u smislu poboljšanja rada udruge.
Maloljetne osobe članovi udruge s navršenih 14 godina života mogu odlučivati na skupštini.
Članak 14.
Skupština može biti redovita,izborna i izvanredna.Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine ,dok se izborna sjednica skupštine održava svake 4 godine.
Izvanredna sjednica skupštine saziva se prema potrebi.
Sjednice skupštine saziva Upravni odbor Udruge na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice,te dan i mjesto održavanja sjednice.
Upravni odbor je dužan sazvati sjednicu skupštine kada to zatrazi najmanje 1/3 članova
Udruge,predsjednik ili nadzorni odbor.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. Ovog članka, izvanrednu sjednicu sazvati će predlagatelj(odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda ,te mjesto i dan održavanja sjednice)
Na izvanrednoj sjednici skupštine odlučuje se samo o pitanjima radi kojih je sazvana.
U slučaju isteka mandata ,ostavke ili smrti predsjednika Udruge,izbornu sjednicu skupštine može sazvati Upravni ili nadzorni odbor dok sjednicu Upravnog odbora dopredsjednik ili najstariji član Upravnog odbora.
Članak 15.
Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge.U odsutnosti Predsjednika,skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom .
O radu sjednice vodi se zapisnik ,koji se trajno čuva u arhivi Udruge.
Članak 16.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine,a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.
Članak 17.
Skupština udruge:
Usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,
Bira i razrjesava osobe ovlaštene za zastupanje
Bira i razrješava druga tijela udruge
Bira i opoziva likvidatora udruge
Odlučuje o udruživanju u saveze,zajednice,mreže i druge oblike povezivanja udruga Usvaja plana rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu godinu.
Usvaja godišnje financijsko izvješće
Odlučuje o promijeni ciljeva i djelatnosti,gospodarskih djelatnosti,prestanku rada i raspodijeli preostale imovine udruge.
Donosi odluku o statusnim promjenama Odlučuje o promijeni naziva i sjedišta udruge
Odlučuje o promijeni pečata udruge
Odlučuje o rješavanju sporova i sukobu interesa unutar udruge i isključenju iz članstva u drugom stupnju
Te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.
UPRAVNI ODBOR
Članak 18.
Upravni odbor sastoji se od 5 članova koje bira i opoziva skupština.Predsjednik udruge je po svojoj funkciji i predsjednik Upravnog odbora.
Članovi upravnog odbora biraju se na 4 godine.
Predsjednik i članovi upravnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata ako;
-postupaju suprotno odlukama Skupštine,podnesu ostavku,naruše ugled udruge.
Razrješava li Skupština cijeli upravni odbor,tada bira novi s punim mandatom.
Svaki član upravnog odbora,predsjednik kao i drugi članovi tijela upravljanja udrugom mogu zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji su izabrani , s time da su dužni obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.
U slučaju prestanka dužnosti predsjednika,do izbora novog zamjenjuje ga najstariji član upravnog odbora.
Upravni odbor obavlja slijedeće zadaće:
-priprema nacrte i utvrđuje prijedlog Statuta,izmjena i dopuna statuta i drugih akata
Skupštine,saziva sjednice skupštine,predlaže dnevni red skupštine,priprema materijale za skupštinu i izvršava njene odluke,prima nove članove udruge i predlaže skupštini imenovanje počasnih članova,odlučuje o prijemu i isključenju iz članstva,predsjednik ima naredobavno pravo u raspolaganju imovinom udruge,odlučuje o promijeni adresa sjedišta udruge,imenuje osobe za potpisivanje transakcija po računima kod bankarskih ,financijskih i drugih organizacija,odlučuje o poslovnom subjektu kod koje će udruga imati otvoren žiro račun,obavlja druge poslove sukladno zakonu i statutu.
Upravni odbor može donositi pravovaljane odluke ako je nazočna najmanje natpolovična većina članova a odluke donosi natpolovičnom večinom nazočnih članova.
NADZORNI ODBOR
Članak 19.
Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i 2 Člana koje bira skupština.
Članovi nadzornog odbora ne mogu biti ujedno i članovi drugih tijela udruge.
Nadzorni odbor saziva njegov predsjednik a oduke donosi većinom glasova.
Mandat članova nadzornog odbora traje 4 godine i ne mogu biti izabrani za još jedan mandat.
Članu nadzornog odbora mandat može prestati i prije vremena na koje je izabran,ako bude razriješen od strane skupštine, te u drugim slučajevima i na način propisan odredbom članka
19.stavak 2,3,i 4 statuta.
Članak 20.
Nadzorni odbor obavlja slijedeće poslove:
Nadzire zakonitost u financijskom poslovanju udruge,nadzire izvršavanje zakonskih,ugovornih i drugih obveza,prati i analizira ostvarenje financijskog plana udruge,nadzire provođenje određenih odluka koje mu se stavljaju na uvid,nadzire provođenje odluka svih izvršnih tijela udruge.
Sva tijela udruge dužna su omogučiti nadzornom odboru uvid u sve spise,te mu dati potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti.
O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi pismeno izvješće Upravnom odboru,te na redovnom zasjedanju Skupštine udruge.
PREDSJEDNIK
Članak 21.
Udruga ima predsjednika.
Predsjednika bira skupština između članova Skupštine na mandat u trajanju od 4 godine.
Predsjednik udruge;
Zastupa i predstavlja udrugu
Saziva sjednice upravnog odbora i predlaže dnevni red,odgovara za pravilan i zakonit rad udruge,vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine,
Podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća skupštini,
Dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu državne uprave.
Sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge.
Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge
Članak 22.
Za svoj rad predsjednik je odgovoran skupštini udruge.
Predsjednik podnosi skupštini udruge godišnje izvješće o svom radu.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti ,predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik(zamjenik predsjednika,član upravnog odbora..)Mandat dopredsjednika traje 4 godine.
Dopredsijednika bira skupština.
TAJNIK
Članak 23.
Tajnika udruge bira i imenuje Skupština između članova udruge na mandat od 4 godine.
Tajnik udruge:
Obavlja stručno-administrativne poslove u udruzi.
Vodi registar članova i odgovoran je za njegovo uredno vođenje,
Obavlja i druge poslove za potreba skupštine i upravnog odbora
Članak 24.
Za rad u pojedinim područjima djelovanja udruge Skupština,Upravni odbor ili predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav ,zadaća .vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.
Članak 25.
Udruga se može udružiti u savez,zajednicu,mrežu,koordinaciju ili drugi oblik udruživanja neovisno o području svog djelovanja.
Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije.
Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike(podružnice ,ogranke,klubove)
LIKVIDATOR
Likvidatora udruge bira i opoziva skupština.
Likvidator može biti osoba/pravna osoba član udruge ili osoba koja nije član udruge.
Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad.
Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidaciskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.
-novčana sredstva stečena uplatom članarina
-dobrovoljni prilozi i darovi
-novčana sredstva stečena obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
-financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave te fondova
Pokretne stvari
Nekretnine
Druga imovinska prava
Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje svojih ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom,u skladu sa zakonom.
Članak 28.
Ako udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jednom godišnje o svome radu ,opsegu,načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava,a putem mrežne stranice obavještava i širu javnost.
Naprijed prikupljena sredstva udruga može koristiti isključivo za provedbu odobenih programa ili projekata.
VII. RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUGE U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA
UDRUGE
Članak 29.
U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se ,nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog,sudskog i drugih postupaka,predaje udruzi,ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve,a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu.
Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima ,članovima udruge,osobama ovlaštenima za zastupanje ,zaposlenima ili s njima povezanim osobama.
VIII. FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE
Članak 30.
Udruga je dužna voditi knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
IX.ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU
Članak 31.
Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge.
Nad udrugom se može provesti stečaj,sukladno zakonu.
Udruge i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trečim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.
XI. NADZOR
Članak 32.
Članovi udruge sami nadziru rad udruge.
Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila statut ili drugi opći akt udruge,ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo udruge,te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.
Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana ,član može podnijeti tužbu opčinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge.
XII. STATUSNE PROMJENE
Članak 33.
O statusnim promjenama odlučuje Skupština sukladno članku 17.ovog statuta.
Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izviješća iskazuju negativan rezultat.
XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 34.
Statut udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine udruge nakon provedene rasprave.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata udruge daje predsjednik Udruge.
Ovaj statut stupa na snagu danom nakon donošenja , a primjenjuje se danom ovjere od strane nadležnog tijela državne uprave.
U Makarskoj 22.03.2016 godine
Predsjednik Udruge Dragan Ožić
URED DRŽAVNE UPRAVE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI, SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU,
ISPOSTAVA MAKARSKA, OVJERAVA DA JE OVAJ STATUT U SKLADU SA ZAKONOM O UDRUGAMA.
KLASA: UP/1230-02/16-02/9 URBROJ: 2181-06/04-17-4
MAKARSKA, 16. siječnja 2017.
UPRAVNA SAVJETNICA ZA opću UPRAVU
Srđana V/ dić, dipl.pravnica